کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

بيزرزنگ طاهاسفيد رويان

کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

کليدکولرطاها سفيد رويان

کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

کليدديمر طاهاسفيد رويان

کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

کليدکراکس طاهاسفيد رويان

کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

پريزشبکه طاهاسفيد رويان

کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

سوکت شبکه cat6 طاهاسفيدرويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي تکخانه طاهاطلايي رويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي تکخانه طاهاسيلوررويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي تکخانه طاهادودي رويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي دوخانه طاهاطلايي رويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي دوخانه طاها سيلوررويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي دوخانه طاهادودي رويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي سه خانه طاهاطلايي رويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي سه خانه طاهاسيلوررويان

کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

قاب فلزي سه خانه طاهادودي رويان

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه کليدداربدون ارت وکابل

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه كليد داربدون ارت 2متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه کليدداربدون ارت3متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه كليدداربدون ارت 5متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه کليددارارتداربدون کابل

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه كليددارارتدار رويان2متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه کليدارارتدار3متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

سه خانه کليددارارتدار5متري

استاندارد رويان بدون کابل کارتن 20تايي

چهارخانه مستطيل کليدداربدون ارت

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

چهارخانه مستطيل كليدارساده2 متري

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

چهارخانه مستطيل کليدداربدونارت3م

استاندارد رويان کارتن 20 تايي

چهارخانه كليدداربدون ارت 5 متري

استاندارد رويان بدون کابل کارتن 20 تايي

چهارخانه مستطيل کليدارارتداربدون

استاندارد رويان کارتن 16تايي

چهارخانه مستطيل کليدارارتدار2متر

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهرخانه مستطيل کليدارارتدار3متري

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مستطيل كليددار ارت5متري

استاندارد رويان بدون کابل کارتن16تايي

چهارخانه مربع کليداربدون ارت

استاندارد رويان کارتن16 تايي

چهارخانه مربع کليداربدون ارت2متر

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مربع کليداربدون ارت3متر

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مربع کليداربدون ارت5متر

استاندارد رويان بدون کابل کارتن 16تايي

چهار خانه مربع کليدارارتداربدون

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مربع کليدارارتدار2متري

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مربع کليدارارتدار3متري

استاندارد رويان کارتن 16 تايي

چهارخانه مربه کليدارارتدار5 متري

استاندارد رويان کارتن 10 تايي

شش خانه کليدارارتدار2متري

استاندارد رويان کارتن 10 تايي

شش خانه کليدارارتدار 3 متري

استاندارد رويان کارتن 10 تايي

شش خانه کليدارارتدار 5 متري

استاندارد رويان کارتن 100 تايي

کليد پريز جور باراني کوپ رويان

استاندارد رويان روکار کارتن 100 تايي

كليديك پل باراني مدل كوپ رويان

استاندارد رويان روکارکارتن 100 تايي

كليد دوپل باراني مدل كوپ رويان

استاندارد رويان کارتن 100 تايي

کليد تبديل باراني کوپ رويان

استاندارد رويان کارتن 100 تايي

شاسي زنگ باراني کوپ رويان

استاندارد رويان روکار کارتن 100تايي

پريز سراميکي باراني کوپ رويان

استاندارد رويان کارتن 100 تايي

پريز روكارسراميکي بدون ارت رويان

استاندارد رويان کارتن 100تايي

پريزارتدارروکارسراميکي رويان

استاندارد رويان کارتن 1000تايي

کليد چراغدار رويان

استاندارد رويان کارتن 40 تايي

كليد سيمون تكفاز سراميكي رويان

استاندارد رويان کارتن 30 تايي

کليد سيمون سه فاز سراميکي رويان

استاندارد رويان کارتن 180 تايي

دو شاخه لاستيکي ارتدار رويان

استاندارد رويان کارتن 18 تايي

مادگي لاستيکي ارتدار رويان

استاندارد رويان کارتن 100 تايي

پريز دربدار تابلويي رويان

استاندارد رويان کارتن 60 تايي

پريز سه فاز باراني روکار رويان

استاندارد رويان کارتن 60 تايي

پريز سه فاز توکار رويان

كارتن 144 بدون راکورد

سرپيچ سراميكي E 27آويزرويان

اي 27 کارتن 144 تايي استاندارد

سرپيچ آويز چيني با راكورد رويان

سرپيچ سراميکي کارتن 50 تايي

سرپيچ سراميکي بزرگ  اي 40

 

سه راهي صنعتي(کله گاوي)رويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري تکفاز10آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري تکفاز16آمپررويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري تکفاز20آمپررويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري تکفاز25آمپررويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري  تکفاز32 آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري تکفاز40آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري تکفاز50 آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري تکفاز63آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري2فاز10آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري2فاز16آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري2فاز25آمپررويان

داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري2فاز32آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز10آمپررويان

داراي 3 سال گارنتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري3 فاز16 آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز 20آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز25آمپررويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوز مينياتوري 3 فاز 32آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز40آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز50آمپررويان

داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

فيوزمينياتوري3فاز63آمپررويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

محافظ جان 25 آمپر رويان

داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

محافظ جان 32 آمپر رويان

محافظ کليد دار

محافظ  كامپيوتر 4 خانه پينو2متري

 


 

محولات شرکت رویان صنعت دارای 3 سال گارنتی و دارای نشان استاندارد می باشد.292

"> پارسیان الکتریک لاله زار :: جزییات مدل 
 • کد مدل :

  16

 • نام مدل :

  مدل/پریز صنعتی و.../رویان

 • توضیحات :

  مدل پریز های صنعتی روکار و بارانی و دوشاخه ای لاستیکی و ...

  دارای نشان استاندارد  و گارانتی تعویض

  پخش پارسیان الکتریک لاله زار: تهیه و توزیع کالای الکتریکی ، نام برخی از محصولات شرکت رویان صنعت

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  بيزرزنگ طاهاسفيد رويان

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  کليدکولرطاها سفيد رويان

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  کليدديمر طاهاسفيد رويان

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  کليدکراکس طاهاسفيد رويان

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  پريزشبکه طاهاسفيد رويان

  کليدپريزاستاندارد-توکار رويان

  سوکت شبکه cat6 طاهاسفيدرويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي تکخانه طاهاطلايي رويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي تکخانه طاهاسيلوررويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي تکخانه طاهادودي رويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي دوخانه طاهاطلايي رويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي دوخانه طاها سيلوررويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي دوخانه طاهادودي رويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي سه خانه طاهاطلايي رويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي سه خانه طاهاسيلوررويان

  کليدپريزاستاندارد-کارتن 200تايي

  قاب فلزي سه خانه طاهادودي رويان

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه کليدداربدون ارت وکابل

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه كليد داربدون ارت 2متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه کليدداربدون ارت3متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه كليدداربدون ارت 5متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه کليددارارتداربدون کابل

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه كليددارارتدار رويان2متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه کليدارارتدار3متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  سه خانه کليددارارتدار5متري

  استاندارد رويان بدون کابل کارتن 20تايي

  چهارخانه مستطيل کليدداربدون ارت

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  چهارخانه مستطيل كليدارساده2 متري

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  چهارخانه مستطيل کليدداربدونارت3م

  استاندارد رويان کارتن 20 تايي

  چهارخانه كليدداربدون ارت 5 متري

  استاندارد رويان بدون کابل کارتن 20 تايي

  چهارخانه مستطيل کليدارارتداربدون

  استاندارد رويان کارتن 16تايي

  چهارخانه مستطيل کليدارارتدار2متر

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهرخانه مستطيل کليدارارتدار3متري

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مستطيل كليددار ارت5متري

  استاندارد رويان بدون کابل کارتن16تايي

  چهارخانه مربع کليداربدون ارت

  استاندارد رويان کارتن16 تايي

  چهارخانه مربع کليداربدون ارت2متر

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مربع کليداربدون ارت3متر

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مربع کليداربدون ارت5متر

  استاندارد رويان بدون کابل کارتن 16تايي

  چهار خانه مربع کليدارارتداربدون

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مربع کليدارارتدار2متري

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مربع کليدارارتدار3متري

  استاندارد رويان کارتن 16 تايي

  چهارخانه مربه کليدارارتدار5 متري

  استاندارد رويان کارتن 10 تايي

  شش خانه کليدارارتدار2متري

  استاندارد رويان کارتن 10 تايي

  شش خانه کليدارارتدار 3 متري

  استاندارد رويان کارتن 10 تايي

  شش خانه کليدارارتدار 5 متري

  استاندارد رويان کارتن 100 تايي

  کليد پريز جور باراني کوپ رويان

  استاندارد رويان روکار کارتن 100 تايي

  كليديك پل باراني مدل كوپ رويان

  استاندارد رويان روکارکارتن 100 تايي

  كليد دوپل باراني مدل كوپ رويان

  استاندارد رويان کارتن 100 تايي

  کليد تبديل باراني کوپ رويان

  استاندارد رويان کارتن 100 تايي

  شاسي زنگ باراني کوپ رويان

  استاندارد رويان روکار کارتن 100تايي

  پريز سراميکي باراني کوپ رويان

  استاندارد رويان کارتن 100 تايي

  پريز روكارسراميکي بدون ارت رويان

  استاندارد رويان کارتن 100تايي

  پريزارتدارروکارسراميکي رويان

  استاندارد رويان کارتن 1000تايي

  کليد چراغدار رويان

  استاندارد رويان کارتن 40 تايي

  كليد سيمون تكفاز سراميكي رويان

  استاندارد رويان کارتن 30 تايي

  کليد سيمون سه فاز سراميکي رويان

  استاندارد رويان کارتن 180 تايي

  دو شاخه لاستيکي ارتدار رويان

  استاندارد رويان کارتن 18 تايي

  مادگي لاستيکي ارتدار رويان

  استاندارد رويان کارتن 100 تايي

  پريز دربدار تابلويي رويان

  استاندارد رويان کارتن 60 تايي

  پريز سه فاز باراني روکار رويان

  استاندارد رويان کارتن 60 تايي

  پريز سه فاز توکار رويان

  كارتن 144 بدون راکورد

  سرپيچ سراميكي E 27آويزرويان

  اي 27 کارتن 144 تايي استاندارد

  سرپيچ آويز چيني با راكورد رويان

  سرپيچ سراميکي کارتن 50 تايي

  سرپيچ سراميکي بزرگ  اي 40

   

  سه راهي صنعتي(کله گاوي)رويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري تکفاز10آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري تکفاز16آمپررويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري تکفاز20آمپررويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري تکفاز25آمپررويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري  تکفاز32 آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري تکفاز40آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري تکفاز50 آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري تکفاز63آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري2فاز10آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري2فاز16آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري2فاز25آمپررويان

  داراي 3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري2فاز32آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز10آمپررويان

  داراي 3 سال گارنتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري3 فاز16 آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز 20آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز25آمپررويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوز مينياتوري 3 فاز 32آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز40آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز50آمپررويان

  داراي3سال گارانتي پارسيان الکتريک

  فيوزمينياتوري3فاز63آمپررويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  محافظ جان 25 آمپر رويان

  داراي 3 سال گارانتي پارسيان الکتريک

  محافظ جان 32 آمپر رويان

  محافظ کليد دار

  محافظ  كامپيوتر 4 خانه پينو2متري

   


   

  محولات شرکت رویان صنعت دارای 3 سال گارنتی و دارای نشان استاندارد می باشد.292

ارسال نظر

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810