ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0101303001 سرکابل 6/6 *3 کیلو ولتی مقاطع 25*3 تا 50*3 میلیمت... متر تماس بگیری... سرکابل دخلی ، برای کابل سه سیمه خشک 6/6*3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 25*3  تا 50*3 میلیمتر م...
۲ K0101303002 سرکابل 6/6 *3 کیلو ولتی مقاطع 70 *3 تا 120*3 میلی... متر تماس بگیری... سرکابل دخلی ، برای کابل سه سیمه خشک 6/6*3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 70*3  تا 120 *3 میلیمتر...
۳ K0101303003 سرکابل 6/6 *3 کیلو ولتی مقاطع 150 *3 تا 185*3 میل... متر تماس بگیری... سرکابل دخلی ، برای کابل سه سیمه خشک 6/6*3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 150*3  تا 185 *3 میلیمت...
۴ K0101303004 سرکابل 6/6 *3 کیلو ولتی مقاطع 240 *3 میلیمترمربع... متر تماس بگیری... سرکابل دخلی ، برای کابل سه سیمه خشک 6/6*3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 240 *3 میلیمتر مربع مانند سر...
۵ K0101303006 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 25 *1 تا 95*1 میلیمتر... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیNA2YSY ، N2XSY ، NA2XSY ، N2YSYبه مقاطع ...
۶ K0101303005 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 120 *1 تا 185*1 میلیم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیNA2YSY ، N2XSY ، NA2XSY ، N2YSYبه مقاطع ...
۷ K0101303008 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 240 *1 تا 300 *1 میلی... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیNA2YSY ، N2XSY ، NA2XSY ، N2YSYبه مقاطع ...
۸ K0101303007 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 25 *3 تا 95 *3 میلیمت... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل سه سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیNYSEY ، به مقاطع 25 *3 تا 95 *3 میلیمتر ...
۹ K0101303009 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 120 *3 تا 240 *3 میلی... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل سه سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیNYSEY ، به مقاطع 120 *3 تا 240 *3 میلیمت...
۱۰ K0101303010 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 35 *3 تا 70 *3 میلیمت... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل سه سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیN2YSY ، NA2YSYبه مقاطع 35 *3 تا 70 *3 می...
۱۱ K0101303011 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 95 *3 تا 185 *3 میلیم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل سه سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیN2YSY ، NA2YSYبه مقاطع 95 *3 تا 185*3 می...
۱۲ K0101303012 سرکابل 6/10 کیلو ولتی مقاطع 95 *3 تا 185 *3 میلیم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل سه سیمه خشک 6/10 کیلو ولتیN2YSY ، NA2YSYبه مقاطع 240 *3 تا 300 *3 ...
۱۳ K0101303013 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 25 *1 تا 70 *1 میلیم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۴ K0101303014 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 95 *1 تا 240 *1 میلی... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۵ K0101303015 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 300 *1 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۶ K0101303016 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 25*1 تا 70*1 میلیمترم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۷ K0101303017 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 95*1 تا 240*1 میلیمتر... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۸ K0101303018 سرکابل 12/20 کیلو ولتی مقاطع 300*1 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 12/20 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۱۹ K0101303019 سرکابل 18/30 کیلو ولتی مقاطع 25*1 تا 70*1میلیمترمر... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 18/30 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۲۰ K0101303020 سرکابل 18/30 کیلو ولتی مقاطع 95*1 تا 240*1میلیمترم... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 18/30 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۲۱ K0101303021 سرکابل 18/30 کیلو ولتی مقاطع 300*1میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل داخلی ، برای انواع کابل تک سیمه خشک 18/30 کیلو ولتیN2YSY ، ، N2XSY،NA2XSY، NA2YSYبه مقاطع...
۲۲ K0101303022 سرکابل 6/1 *0کیلو ولتی مقاطع 25 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای انواع کابلهای6/1*0 کیلو ولتی و تک سیمه چند سیمه NYY ،NAYCWY ، NYCWY،NYCY...
۲۳ K0101303023 سرکابل 6/1 *0کیلو ولتی مقاطع 40 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای انواع کابلهای6/1*0 کیلو ولتی و تک سیمه چند سیمه NYY ،NAYCWY ، NYCWY،NYCY...
۲۴ K0101303024 سرکابل 6/1 *0کیلو ولتی مقاطع 50 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای انواع کابلهای6/1*0 کیلو ولتی و تک سیمه چند سیمه NYY ،NAYCWY ، NYCWY،NYCY...
۲۵ K0101303025 سرکابل 6/1 *0کیلو ولتی مقاطع 60 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای انواع کابلهای6/1*0 کیلو ولتی و تک سیمه چند سیمه NYY ،NAYCWY ، NYCWY،NYCY...
۲۶ K0101303026 سرکابل 6/1 *0کیلو ولتی مقاطع 76 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای انواع کابلهای6/1*0 کیلو ولتی و تک سیمه چند سیمه NYY ،NAYCWY ، NYCWY،NYCY...
۲۷ K0101303027 سرکابل 6/6 *3کیلو ولتی مقاطع 25*3 تا 50*3 میلیمتر... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای کابل سه سیمه خشک ، 6/6 * 3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 25*3 تا 50*3 میلیمت...
۲۸ K0101303028 سرکابل 6/6 *3کیلو ولتی مقاطع 70*3 تا 120*3 میلیمتر... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای کابل سه سیمه خشک ، 6/6 * 3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 70*3 تا 120*3 میلیم...
۲۹ K0101303029 سرکابل 6/6 *3کیلو ولتی مقاطع 150*3 تا 185*3 میلیمت... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای کابل سه سیمه خشک ، 6/6 * 3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 150*3 تا 185*3 میلی...
۳۰ K0101303030 سرکابل 6/6 *3کیلو ولتی مقاطع 240*3 میلیمترمربع ... متر تماس بگیری... سرکابل فضای آزاد ، برای کابل سه سیمه خشک ، 6/6 * 3 کیلو ولتی ، NYFGY به مقاطع 240*3 میلیمتر مربع ...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810