ردیف کد محصول نام کالا واحد قیمت (ریال) شرح کالا
۱ K0101302001 فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز می...
۲ K0101302002 فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۳ K0101302003 فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۴ K0101302004 فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر تیپ B صبا صنعت... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فی...
۵ K0101302005 فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز مینی...
۶ K0101302006 فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۷ K0101302007 فیوز مینیاتوری تکفاز 40 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۶۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 40 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۸ K0101302008 فیوز مینیاتوری تکفاز 50 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۶۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 50 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز مینی...
۹ K0101302009 فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۶۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۱۰ K0101302010 فیوز مینیاتوری تکفازونول 25 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۱۸,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفازونول 25 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فی...
۱۱ K0101302011 فیوز مینیاتوری تکفازونول 32 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۱۸,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفازونول 32 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۲ K0101302012 فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۸۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۱۳ K0101302013 فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۸۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۴ K0101302014 فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۸۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۵ K0101302015 فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۸۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۶ K0101302016 فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۸۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۷ K0101302017 فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۹۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۸ K0101302018 فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۹۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۱۹ K0101302019 فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۱۹۲,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۲۰ K0101302020 فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۴۶۰,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز ...
۲۱ K0101302021 فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۴۶۰,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز...
۲۲ K0101302022 فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 25 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۲۶۰,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 25 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، ...
۲۳ K0101302023 فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 32 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۲۶۰,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 32 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، ...
۲۴ K0101302024 فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 63 آمپر تیپ B صبا صنعت ... عدد ۳۰۰,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری سه فاز ونول 63 آمپر استاندارد،تیپ B صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، ...
۲۵ K0101302025 فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز می...
۲۶ K0101302026 فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۲۷ K0101302027 فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز مینی...
۲۸ K0101302028 فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...
۲۹ K0101302029 فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز مینی...
۳۰ K0101302030 فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر تیپ C صبا صنعت ... عدد ۵۹,۰۰۰ کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر استاندارد،تیپ C صبا صنعت , دارای توان 6 کیلو آمپر ساعت ، فیوز م...

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس 02166344801*** عباس فروغی 09121431564 ***پویا فدایی  09124244810

آدرس : تهران-خ لاله زار شمالی-بالاتر از منوچهری-ساختمان البرز 3-پلاک 42

 

-

شماره تماس  02166344750 *فروغی 09121431564*فدایی 09124244810