۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ و ۱۵ دقيقه

.0روشنایی وپریز لامپ های رشته ای کوچکتر از 100وات وهر لامپ یا نقطه روشنایی ثابت که توان آن در حین طرح واجرا مشخص نباشد درمحاسبه جریان مجاز مدارمدار و تخمین درخواست 100وات محسوب می شود و جریان ودرخواست لامپ های بزرگتر باتوجه به مقدار نامی آن ها محاسبه می شود.می توان ازهرمدار روشنایی یک موتور کوچک را به شرط آن که توان ان از 100وات تجاوز نکند تغذیه کرد. مهمولا این قانون برای مکان هایی کاربرد دارد که بخواهیم همراه با روشنایی فن تهویهنیز روشن شود.هرمقدار روشنایی در ساختمان های مسکونی نباید بیش از 12چراغ یانقطه روشنایی رادر صورتی که نقاط روشنایی دربیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرارگرفته باشند تغذیه کند مثلا اگر روشنایی چند اتاق خئاب از یک کلید مینیاتوری تغذیه میشود. حداکثر تعداد نقاط روشنایی یاچراغ هامی بایست 12 عدد باشد. تعداد چراغ های مدار که در یک اتاق یا فضای مشخص نصب می شوند تنها به جریان مجاز مدار محدود می شوند.نباید هرمدار پریز بیش از 12 پریز مربوط به مصارف عمومی غیر مشخص را تغذیه کند. چنانچه نوع ووسایل که از پریز ها تغذیه خواهند کرد معلوم باشد تعداد آن ها در هرمدار محدود به توان مجاز خواهدبود البته به شرطی که از12 پریز تجاوز نکند. کلیه پریزها در یک اتاق یا فضای مشخص تنها باید از یک مدار معین تغذیه کنند مگر آن که فاصله مستقیم دوپریز وصل شده به دومدار مختلف 5 متر یا بیشتر باشد.منظور 2فاز مختلف می باشد. ارتفاع انواع پریزهای نصب شده روی دیوار ازکف تمام شده نباید کمتر از0.3متر باشد.به هر پریز یاخانه فقط می توان یک دوشاخه وصل نمود. نصب سه راهی یا آداپتورهای پریز کوچک که چندین دوشاخه به آن ها متصل می شوند ممنوع است به دلیل این که فضای کمی به کنتاکت دوشاخه ها می رسد واتصال آن ها سست شده وموجب آتش سوزی می شود.نصب چند راهی با تغذیه کابلی ودارای ارت که فضای کافی با گیرندگی قوی برای کنتاکت هردوشاخه تامین می کند مجاز است.تمام واحدهای مسکونی بدون درنظرگرفتن سطح زیربنای آن ها باید دارای حداقل دومدار نهایی به شرح زیر می باشند: مدار مختص روشنایی مدار مختص پریزها پریز ها درتمام اتق ها وفضاها مسصکونی جز آشپزخانه ها دستشویی حمام ونظایر آن باید در نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچ یک از نقاط خط پیرامون کف اتاق از تصویر پریزها برروی خط پیرامون از1.5متر بیشتر نباشد یعنی فاصله پریز تا پریز برروی مرز دیوار می تواند حداکثر 3متر باشد. نصب تابلوی برق در آشپزخانه به شرطی مجاز است که حداقل فاصله آن از شیرهای آب ولوله ها واجاق گاز از 1.5مترکمتر نباشد.درحدوده ای از کف حمام تا ارتفاع 2.25متر ودر جهت افقی از لبه های وان یازیردوشی تافاصله 0.6متر نباید هیچ گونه کلید پریز یا هر وسیله برقی دیگر نصب شده باشد. کلیدوپریز کلیدهای فرمان روشنایی مورد مصرف درتاسیسات برقی ساختمان ها مسکونی اداری آموزشی و بهداشتی وصنعتی و غیره.که ولتاژ نامی آن از 250ولت برای یک فاز و500ولت برای دوفاز وسه فاز و جریان اسمی آن از25 امپر تجاوزنمی کند.باید منطبق با مشخصات مندرج درآخرین اصلاحیه استاندارد ملی شماره 462 طراحی ساخته ومورد آزمون قرار گیرد.چند شاخه ها پریز ها واتصال دهنده ها برای مصارف صنعتی درداخل یا خارج ساختمان که ولتاژ اسمی آن از 690ولت مستقیم یا متناوب تجاوز نمی کند بافرکانس 50هرتز وجریان اسمی آن که از250 آمپر متجاوز نباشد وبایدبرابر استانداردهای 60309-1طراحی ساخته ومورد آزمون قرارگیرد. مشخصات پین ها وکنتاکت های مورد استفاده درچندشاخه ها وپریز ها واتصال دهنده های مصارف صنعتی در داخل وخارج ساختمان که ولتاز اسمی ان از 690ولت با فرکانس 50هرتز وجریان اسمی ان از 125؟آمپر تجاوز نمی کند باید با ضوابط مندرج در استاندارد60309-2 مطابقت نماید. :کلیدهای حفاظت شده دربرابر دسترسی انگشتان دست به قسمت های خطرناک واثرات زیان آور ورورد اجزای اجسام جامد خارجی باقطر12.5میلی متر وبیشتر به درون ان. IP2X آ ی پی 5ایکس:کلیدهای حفاظت شده دربرابر دسترسی باسیم به قسمت های خطرناک واثرات زیان آور ورورد اجسام جامد خارجی به قطرز یک میلی متر وبیشتر به درون آن و آی پی 5ایکس :کلیدهای حفاظت شده در برابر دترسی باسیم های به قسمت های خطرناک وهمچنین حفاظت شده در برابر گرد وغبار. کلیدهای فوق الذکر به صورت حفاظت شده دربرابر ترشح آب با درجه حفاظت آی پی 4 ایکس وحفاظت شده در برابر فوران آب بادرجه آی پی 5 ایکس نیز ساخته می شود که برای مکان های تر ومرطوب وهمچنین درفضای آزاد مورد استفاده قرار می یرد. جداول سدت برحسب لوکس ونشانه های ترسیمی برای لوازم الکتریکی است کلید های فوق الذکر به صورت حفاظت شده دربرابر ترشح آب بادرجه حفاظت آی پی 4ایکس وحفاظت شدهدر برابر فوران آب بادرجه حفاظت ای پی 5ایکس نیز ساخته می شود که برای مکان های تر ومرطوب وهمچنیین درفضای آزاد مورد استفاده قرار می گیرد. جداول شدت روشنایی برحسب لوکس ونشانه های ترسیمی برای لوازم الکتریکی درفصل 12 اراءه گردیده است. انتخاب نوع ظرفیت بار وروش سیم کشی کلیدها کلیدهای روشنایی باید براساس موارد استفاده و نوع منبع نیرو شرایط محل نصب ولتاژ مورد لزوم ومحاسبه مقدار جریانی که از آن عبور می کند ازانواع توکاریاروکار یک پل یک خانه یا دوخانه ودوپل وسه پل تبدیل صلیبی ودر صورت لزوم ازانواع حفاظت شده دربرابر اثر زیان آور رطوبت وورود آب به داخل آن یاحفاظت شده دربرابر جرقه وانفجار انتخاب شود. این نوع کلیدها درسیستم برق یک فاز و220ولت باید حداقل 250ولت و10آمپر باشد. پریزهای کلیددار بدون قفل ایمنی درمواردی که از کلیدهای چند فاز متناسب بامورد کاربر استفاده می شود باید نوع هریک از فازها با نصب لامپ ویژهدر زیسر آن مشخص شود وعبارت خطر 380ولت نیز در زیر روکش کلید قید گردد.کلیدهای حسگر تصرف باید از نظر ردیابی میزان جنبش مورد لزوم وتاخیر زمان قطع چراغ ها برای استفاده مورد نظر تنظیم شود. این گونه کلیدها معمولا مجهز به زمان سنج تاخیری قابل تنظیم باشد بین 3 ثانیه تا30 دقیقه می باشد وممکن است تنظیم کارخانه برای محیط مورد نظر مناسب نباشد. پریزهای کلیددار بدون قفل ایمنی نصب ثابت مجهز به کنتاکت های اتصال زمین یابدون آن قابل استفاده درداخل یاخارج ساختمان باولتاژ اسمی حداکثر 440ولت متناوب وجریان اسمی حداکثر 32آمپر باید برابر استانداردهای635-2-3یا60884-2-3ولت وجریان اسمی حداکثر 32آمپر طرحی ساخته ومورد آزمون قرارگیرد. شرایط محیطی استفاده از پریز ها وپلاگ های صنعتی شامل طیف حرارتی -25تا40درجه سانتی گرادخواهد بود. درمواردی که از سیستم برق یک فاز و220ولت استفاده می شود پریز باید برابر حداقل 250ولت 16آمپر واتصال زمین دار باشد.درمواردی که ازسیستم برق یک فاز و220ولت استفاده میشود پریز باید حداقل 250ولت 16آمچر واتصا زمین دار باشد. درمواردی که ازسیستم برق سه فاز و380ولت استفاده میشود. پریز باید حداقل 500ولت 16آمپر واتصال زمین دار باشد.درمواردی که از سیستم برق یک فاز و110ولت یا سه فاز و208ولت استفاده می شود پریزهای مورد استفاده مصرف ممکن است بر حسب مورد ازنوع اتصال زمین دار یا بدون اتصال رمین باشد.درمواردی که ازسیستم برق 60ولت وولتاژهای پایین تر استفاده می شود باید از پریزهای مخصوصو بدون اتصال زمین استفاد ه شود. انتخاب نوع ظرفیت بار وروش سیم کشی کلیدها کلیدهای روشنایی باید براسا موارد استفاده نوع منبع نیروو شرایط محل نصب وولتاژ مورد لزوم ومحاسبه مقدار جریانی که از آن عبور می کند ازانواع توکار یاروکار و یک پل یک خانه یادوخانه وسه پل وتبدیل وصلیبی ودر صورت لزوم ازانواع حفاظت شده دربرابر اثر زیان آور رطوبت وورود اب به داخل آن یا حفاظت شده دربرابر جرقه وانفجار انتخاب شد. این نوع کلیدها درسیستم برق یک فاز 220ولت باید حداقل 250 ولت و10آمپر باشد. پریزهای کلیددار بدون قفل ایمنی درمواردی کهازکلیدهای چند فاز متناسب بامورد کاربرد استفاده می شود باید نوع هریک از فازها بانصب علامت ویژه در زیر آن مشخص شود وعبارت خطر380 ولت نیز در روکش کلید قید گردد. کلیدهای حسگر تصرف باید از نظر ردیابی میزان جنبش مورد لزوم وتاخیر زمن ثطع چراغ ها یرای استفاده مورد نظر تنظیم شود .این گونه کلیدها معمو مجهز به زمان سنج تاخیری قابل تنظیم بین 3ثانیه تا30 دقیقه می باشد وممکن است تنظیم کارخانه برای محیط موردنظر مناسب نباشد.پریزهای کلیددار بدون قفل ایمنی ونصب ثابت ومجهز به کنتاکت های اتصال زمین یا بدون ان قابل استفاده درداخل یا خارج ساختمان باولتازاسمی حداکثر 440ولت متناوب وججریان اسمی حداکثر 32آمپر باید برابر استانداردهای 635-2-3یا60884-2-3طراحی ساخته وکورد آزمون قرار گیرد. شرایط محیطی استفاده از پریزها وپلاگ های صنعتی شامل طیف حراراتی -25تا40دذرجه سانتی گراد خواهد بود.درممواردی که از سیستم برق یک فاز و220ولت استفاده می شود پریز باید حداقل 250ولت 16 آمپر واتصال زمین دار باشد. درمواردی که از سیستم برق سه فاز و380ولت استفاده می شود پریز باید حداقل 500ولت 16 آمپر واتصال زمین دار باشد. درمواردی که زسیستم برق تکفاز و110ولت یا سه فاز و280ولت استفاده می شود پرسیزه ای مورد مصرف ممکن است برحسب مورد ازنوع اتصال زمین داغر یا بدون اتصال زمین باشد.برای سطح کف تال 20مترمربع سطح مقطع کابل پریز باید 2.5میلی متر مربع وفیوز حفاظتی یا کلید مینیاتوری 20آمپر درنظر گرفته شود.برای سطح کف تا501متر مربع سطح مقطع کابل پریز باید 4 میلی متر مربع وفیوز حفاظتی 30آمپر یا کلید مینیاتوری 32آمپر درنظر گرفته شود. تغذیه تجهیزات برقی بزرگ مانند اجاق برقی ماشین ظرفشویی وغیره باید با استفاده از مدارهای شعاعی جداگانه انجام شود. درمواردی که برای سیم کشی مدار پریزها ازسیستم حلقوی یارینگ استفاده می شود باید هردو سر هادی برق دار به دترمینال فیوز حفاظتی 30آمپر یا کگلید مینیاتوری 32 آمپر هردو سر هادی خنثی به ترمینال نول وهردوسر هادی اتصال زمین به ترمینال سیستم زمین متصل شود.دراین سیسیتم سطح مقطع مسکونی ومشابه مورد استفاده قرار میگیرد. فواصل وارتفاع نصب کلید ها کلید هایی که که محل نصب آن جنب در ورودی واقع میشود باید در طرف قفل در قرار گیرد.فاصله نزدیک ترین لبه درپوش این گونه کلید ها از چهار چوب باید ار 10 سانتی متر بیشتر نباشد. وضمنا فاصله مذکور باید به صورت یکسان در تمامی پروژه رعایت شود. کلید راه انداز موتور120سانتی متر از کف تمام شده. کلید کنترل هواکش120 سانتی متر از کف تمام شده. شرایط نصب پریز ها(نشریه 110) در پریز های تک فاز اتصال سیم ها به کنتاکت های پریزی باید به ترتیبی انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت چپ فردی که روبروی پریز قرار می گیرد نصب شود. در ساختمان های مسکونی در اتاق های نشیمن،خواب،مطالعه،هال،سالن های ناهار خوری و پذیرایی،وآشپز خانه پریز های برق باید به گونه ای نصب شود که در هر دیوار فاصله بین محل نصب پریز ها و هر نقطه ای به موازات فصل مشترک دیوار و کف(خط کف)از2 متر تجاوز نکند>پریز های واقع در کف در صورتی مورد احتساب قرارمی گیرند که نزدیک دیوار واقع شده باشند.(منظور این است که حداکثر فاصله پریز ها از یکدیگر4 متر باشد ولی در مبحث 13 حداکثر 3 متر را مجاز می داند). دیوار مورد اشاره در این بند باید حداقل دارای 1 متر یا بیشتر طول باشد و در طول خط کف به وسیله راهرو،بخااری و مانند آن بریده نشده باشد،لیکن در گوشه هاممکن است بیش از 1دیوار را شامل شود. منظور از شرایط مندرج در این بند آن است که کاربرد بند های رابط انعطاف در برابر محل عبور مانند راهرو،بخاری و دهانه های مشابه به حداقل ممکن برسد. ارتفاع نصب پریز ها و زنگ فشاری(نشریه110) پریز های برق 30 سانتی متر از کف تمام شده. پریز های برق در اشپزخانه،موتورخانه،نعمیر گاه،وگاراژ نصب میشود،110سانتی متر از کف تمام شده. پریز های برقدر پاراون ها در کف نصب میشود. پریز های تلفن30 سانتی متر از کف تمام شده. پرزی های انتن تلویزیون30 سانتی متر از کف تمام شده. زنگ فشاری در صورتی که در کنار پریز قرار گیرد30 سانتی متر از کف تمام شده و چنانچه در جنب کلید قرار گیرد110 سانتی متر از کف تمام شده. لوازم برقی از قبیل کلید و پریز و امثال آن در اتاق عمل،زایمان،شکسته بندی، بیهوشی یا در مکان هایی که احتمال مصرف گاز بیهوشی وجود دارد در صورتی که از نوع((ضد انفجار))نباشد باید حداقل در ارتفاع155 سانتی متر از کف تمام شده نصب شود. در مکان هایی که از میز کار مخصوص و یا پیشخوان استفاده میشود مانند آزماشگاه ها،،کارگاه ها،آشپزخانه ها،و غیره،پریز های برق در صورتی که روی دیواره وسط میز آزمایشگاه یا روی قرنیز میز کار نصب نشده باشد،باید حداقل 10 سانتی متر بالای قرنیز روی دیوار نصب شود. لوازم برقی محیط های نمناک(نشریه110 عنوان محیط مرطوب را بکار برده)باید حداقل آی پی44 باشد. لوازم برقی محیط های رطوب(نشریه110 عنوان میط تر را بکار برده)باید حداقل ای پی45 باشد. در این محیط ها،محل ورود کابل به داخل کلید و پریز باید رو به پایین قرار گرفته(از پایین وارد شود و با گلند کاملا آب بندی شود. روشنایی ایمنی(مبحث13) راه های خروج باید دارای حداقل روشنایی ایمنی10 لوکس باشد و در تالار های سینما و تئاتر،در هنگام نمایش نباید شدت روشنایی در هیچ یک از راهروها از 2لوکس کمتر باشد.روشنایی تالار های اجتماعات نیز نباید از لوکس کمتر شود. نور پردازی،روشنایی و نصب چراغ(نشریه110) انواع نور پردازی از نظر ترتیب استقرار منابع نوری4 دسته است. نورپردازی موضعی:برای هر کارگر،ماشین یا میز کار که در آن یکنواختی روشنایی مطرح نیست. نورپردازی عمومی:روشنایی در سطحی نزدیک سقف و با فاصله از سطح کار نصب شده و فاصله چراغ ها یکسان است (بزون توجه به استقرار ماشین الات )و روشنایی یکنواخت است. نورپردازی گروهی:روش میانه ای بین ورپردازی موضعی و نورپردازی عمومی است که چراغ ها نزدیک سقف هستند ولی فواصل آن ها یکسان نیست و با توجه به محل استقرار مبلمان و ماشین الات قرار می گیرند تا نور مناسب داشته باشند و نور یکنواخت محیط مطرح نیست. نورپردازی ترکیبی عمومی و موضعی:با شرط یکنواختی نور محیط و در مواردی که نور بیشتر نیاز است از نورموضعی استفاده می شود. سرپیچ چراغ ها باید مناسب لامپ مصرفی و از نوع چینی یا برنجی باشد استفاده از سرپیچ های پلاستیکی در هیچ مورد مجاز نخواهد بود(زود خشک و شکننده می شوند).سرپیچ ها باید طوری باشد که اتصال الکتریکی فقط موقعی که لامپ کاملا بسته شده است،انجام پذیرد(سیم فاز به کنتاکت کف یا ته سرپیچ متصل شود). چراغ ها برای کار در شرایط سخت باید دارای حفاظت در مقابل ذرات غبار و رطوبت حداقل IP54باشد. چراغ های خیابانی و جاده ای و نیز نورافکن های فضای آزاد باید دارای حفاظت در مقابل نفوذ ذرات غبار و رطوبت حداقل IPX3باشند. چراغ های بیمارستانی که به منظور روشنایی عمومی در اتاق های جراحی،مناطق استریل شده مانند داروخانه ها و اتاق های آب درمانی به کار می روند.باید دارای حفاظت در مقابل نفوذ ذرات غبار و رطوبت حداقل IP54باشند. چراغ های بیمارستانی که به منظور روشنایی عمومی در اتاق های سردخانه و غسالخانه مورد استفاده قرار می گیرند باید داری حفاظت در مقابل نفوذ ذرات غبار و رطوبت حداقل IP55باشند. چراغ های نصب شده در محدوده دوش حمام باید دارای درجه حفاظتIP44 یا بیشتر باشند (با فاصه ای بیش از 60سانتی متر از سردوشی). در چراغ های سیلندری تو کار برای پیشگیری از افزایش درجه حرارات باید از لامپ های فشرده و مناسب استفاده شود. در هنگام نصب چراغ های مخصوص داخل استخر که باید دارای درجه حفاظت IPX8بوده و ولتاژ کار 12 ولت آن ها توسط ترانس ایزوله تامین می شود(SELV)،کابل چراغ باید به صورت یکپارچه تا تابلو کشیده شود و اگر نیاز به اتصال باشد باید مفصل حرارتی قابل استفاده در داخل آّب به کار رود. روشنایی ایمنی(مبحث13ویرایش سال95) در روشنایی ایمنی نباید بیش از 20 نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز کل جریان مدار نباید از 60%جریان نامی کلید حفاظتی ان مدار بیشتر باشد. یاداوری:استفاده از سنسور حرکت (motion detector) و با حضورpresence detector) ) در مدار های روشنایی ایمنی مجاز نمی باشد. چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقل سرخود (باتری و شارژ آن) در زمان قطع برق مدار تغذیه اصلی ان،باید بتواند حداقل 5/1 ساعت شدت روشنایی مقرر را تامین کند. تمامی و یا هر یک از کابل های تغذیه برق،کنترل روشنایی،تلفن و مصارف تاسیسات مکانیکی مربوط به آسانسور مربوط به دسترسی آتش نشان که در خارج از چاه و موتور خانه قرار می گیرند باید توسط ساختاری با حداقل 90دقیقه مقاومت در برابر آتش محافظت شوند و یا دارای حداقل 90ددقیقه مقاومت در برابر آتش باشند. تمامی ارتفاع چاه آسانسور دسترسی آتش نشان در زمانی که عملیات امداد و نجات در جریان است،باید دارای حداقل 11لوکس روشنایی باشد. چراغ های ایمنی مسیر های فرار ،خروج اصطراریو تخلیه ی افراد راه پله ها و فضا های کار با ریسک بالا علاوه بر تغزیه از منبع مستقل و سرخود باطری شارژ آن لازم است که از طریق منبع تغزیه ی مرکزی یا منطقه ای نیز تغزیه گردد.روشنایی ایمنی مسیر های فرار خروج اضطراری تخلیه ی افراد راه پله ها و فضا های کار از منبع تغزیه ی منطقه ای یا مرکزی مانند برق بدون وقفه و یا همچنین یستم باطری و یا شارژ منطقه ای یا مرکزی تغذیه گردند وبا هریک ازچراغ ها وبا منبع تغذیه مستقل وسرخود باتر ی.شارز منطقه ای یا مرکزی تغذیه گردند وبا هریک ازچراغ ها بامنبع تغذیه مستقل وسرپیچ های پیچی لامپ ها به قسمت انتهایی داخل سرپیچ وصل گردد. محیط نمناک مرطوب و آی پی باید چراغ های نصب شده درمحدوده ی دوش حمام دارای درجه حفاظت آی پی44 ضد پاشش قطرات آب یا بیشتر باشد.درمحیط های نمناک دارای نم وشبنم لوازم وتجهیزات ضد ترشح اب دارا ی درجه حفاظت حداقل ای پی 45 ضد فوران اب باشند. مانند کارواش رخت شوی خانه قصابی بزرگ وحمام .حمام جز محیط های مرطوب می باشد ولی به چرغ های آن تخفیف داده شده که یک درجه ای پی کمتری داشته باشند.درمحیط های نمناک دارای نم وشبنم ولوازم وتجهیزات ضد اب تحت فشار و بادرجه حفاظت حداقل ای پی 45 باشند. مانند کارواش رخت شوی خانه قصابی بزرگ وحمام.حمام جز محیطهای مرطوب می باشند ولی به چراغ های آن تخفیف داده شده که یک درجه ای پی کمتری داشته باشند. محیط های گرم دمایی بیش از 35درجه سانتی گراد دارند مانند کارخانجات ذوب آهن فولادسازی وشیشه سازی . تاسیسات حمام ومناطق 3گانه درحمام ها ودوش ها مانند کلیه محیط های دیگر و پریز های مورد استفاده باید به هادی حفاظتی باشند .مگر درمواردی که از پریزهای مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ایمنی دارای دوسیم پیچ جدای اولیه وثانویه استفاده شده باشد که دراین صورت احتیاجی به هادی حفاظتی نخواهند بود پریز معروف به ریش تراش شرایط لازم الاجرا برای تاسیسات فشار ضعیف درحمام ودوش ها به منظور رعایت این الزامات وشرایط حمام به3منطقه یا زون تقسیم میگردد. این منطقه بندی در2شکل زیر نمایش داده شده است. تعاریف وموقعیت مناطق زون ها الف.منطقه زون داخل وان حمام یا زیر دوشی است. ب.حمام بدون زیر دوشی تا ارتفاع 1010سانتی متری از کف شامل زون می شود. پ. زون1 درحمام با زیر دشی وحمام بدون زیر دوشی ویاوان حمام شامل پلان افقی از کف تمام شده تابلند ترین نقطه خروجی دوش اب ویا 225 سانتی متر ازکف تمام شده ویا هرکدام که بیشتر باشد یاداوری فضای زیر وان جز زون1 درنظر گرفته میشود.زون2 درحمام با زیر دوشی ویا وان حمام مشابه زون 1 ازنظر پلان افقی بوده که در پلان قایم 60سانتی متر به آن اضافه میشود. یاداوری 2برای دوش های بدو.ن سردوشی زون 2 وجود نداشته باشد وزون1 فقط در سطح افقی به 120سانتی متر افزایش می یابد. یاداوری 3 ابعاد درشکل ها به سانتی متر است. الزامات ایمنی الف. درجه حرارت لوازم برقی که در زون 0 نصب می گردد.،برابر ای پی ایکس7(حفاظت شده در برابر فرو رفتن در آب)می باشد. ب.در جه حفاظت لوازم برقی که در زون1 نصب میگردد،برابر ای پی ایکس4(حفاظت در برابر پاشیدن آب)می باشد. پ.درجه حفاظت لوازم برقی که درزون2 نصب می گرد،برابر ای پی ایکس4(حفاظت در برابر پاشیدن آب)می باشد.مشابه زون1 یادآوری1:جهت درجه حفاظت ای پی ایکس ایکس به جدول معرفی ای پی مراجعه شود. یادآوری2:عدد اول درجه حفاظت بر اساس استاندارد های معتبر و توسط سازندگان معتبر لوازم برقی تعیین و متناسب با شرایط ومحیط نصب انتخاب میگردد. ت.لوله کشی برق در زون0،زون1،زون2 حداقل در عمق5 سانتی متری انجام می گیرد. ث.در زون0 نباید هیچ گونهکلید قطع و وصل و بالاست(چوک مغناطیسی)نصب شود. ج.در زون1(مانند زیروان جکوزی)در صورت نصب پریز،باید الزامات منابع اس ای ال وی2 و پی ای ال وی رعایت شود یعنی حد اکثر ولتاژ متناوب ان 25 ولت ( ای سی) و ولتاژ مستقیم ان 60 ولت(دی سی) و منبع تغذیه ان باید در خارج از زون0 و زون1 نصب شود. چ.در زون2 نصب منبع تغذیه اس ای ال وی و پی ای ال وی مجاز می باشد. ح.نصب کلید،چراغ و پریز در زون2 با ولتاژ نامی 220 ولت(ای سی) به شرط رعایت درجه حقاظت ای پی ایکس4 مجاز می باشد. خ.در زون0 فقط وسایل برقی که سازندگان اجازه نصب ان را در اینزون داده اند و توسط منبع اس ای وی ال وی با ولتاژ کار12 ولت(ای سی) و یا30 ولت حفاظت می شوند،مجاز می باشند. د.در زون1 فقط تجهیزات نصب ثابت که سازندگان اجازه نصب ان را در این منطقه داده اند از قبیل پمپ های برقی وان،دوش یا جکوزی،هواکش ها،حوله خشک کن برقی،ابگرمکن برقی،چراغ های روشنایی و تجهیزات برقی که با ولتاژ کار25 ولت(ای اس) و یا 60 ولت (دی سی) در سیستماس ای ال وی و پی ای ال وی تغذیه و حفاظت می گردند،مجاز است. در کلیه حمام ها و دوش ها،صرفنظر از اینکه وسایل نصب ثابت در ان ها وجود داشته باشد یا نه،باید برای همولتاژ کردن،هم بندی اضافی اجرا شود.ترمینال هم بندی اضافی به شکل یک ترمینال یا شینه مسی هم بندی در داخل جعبه درب دار(جعبه ترمینال هم بندی)قابل بازدید نصب خواهد شد.این هم بندی باید موارد زیر را شامل شود: الف)وان یا زیر دوشی فلزی ب)لوله های آب سرد و گرم فلزی این مقاله به سفارش پخش پارسیان الکتریک لاله زار تهیه و تدوین شده است

پارسیان الکتریک لاله زار : بزرگترین وبسایت تخصصی صنعت برق و الکتریک کشور ،ثبت شرکت های تولیدی و معرفی تمامی محصولات الکتریکی ، ثبت رایگان همه مشاغل صنعت برق ، تدوین و گرد آوری مقالات تخصصی برق ، الکتریک ، الکتروتکنیک ، الکترونیک.

پخش پارسیان الکتریک : تهیه و توزیع کالای الکتریکی - ارسال سریع کالا به تمام نقاط کشور

 شماره تماس کرامتی 09103359638***09391943432

آدرس دفتر مرکزی : خ لاله زار شمالی، بالاتر از منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک 13-واحد 3

 

-

شماره تماس  02166344750 *کرامتی 09103359638***09391943432